Date of birth: Płeć:

ManWomanOther

Chcę wpisać inny adres koresepondencyjny

Additional fees

Shortening the commitment to 12 months (+10PLN/mth)
Invoice paper (+5PLN/mth)

Information clause

 1. INFORMACJA WSTĘPNA

  W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzenie” lub  „RODO”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Karty Paliwowe Sp. z o. o.  Pani/Pana danych osobowych.

  Ponieważ podchodzimy poważnie do kwestii ochrony Twoich danych osobowych, a także zobowiązaliśmy się zapewnić ich ochronę na odpowiednim poziomie, przyjęliśmy szereg zasad i działań mających na celu tych danych. Poniżej opisujemy jakie dane osobowe gromadzimy, jak również w jaki sposób chronimy i przetwarzamy dane osobowe uzyskane przez nas w toku prowadzonej działalności.

  Jednocześnie działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pozostają aktualne. Od tej daty Rozporządzenie będzie bezpośrednio stosowane w Polsce. W przypadku zmiany poniższych informacji i zasad, informacja o dokonanych zmianach zostanie niezwłocznie przesłana na wskazany przez Pana/Panią adres poczty elektronicznej.

 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karty Paliwowe Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-124) przy ul. Rondo ONZ 1, nr  NIP: 527-277-52-78, tel. +48 570 000 658., e-mail: [email protected] Ponieważ pełnimy funkcję Administratora Pani/Pana danych osobowych oznacza to, iż odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe (uzyskane zarówno przed zawarciem umowy, a w celu jej zawarcia, jak również przy zawieraniu umowy a także w trakcie  trwania umowy, jej realizacji oraz rozliczeniu) w następujących celach:

  1. W celu sprzedaży produktów i/lub usług oferowanych przez Spółkę pod firmą MedicCentre Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której Administrator danych osobowych jest przedstawicielem - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
  2. W celu prowadzenia rozliczeń przez Administratora Danych Osobowych ze Spółką pod firmą MedicCentre Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z zawartą przez Pana/Panią umową sprzedaży produktów i/lub usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  3. W celu sprzedaży produktów i/lub usług oferowanych przez podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych, których Administrator jest przedstawicielem - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),
  4. W celu prowadzenia rozliczeń przez Administratora Danych Osobowych z podmiotami współpracującymi z Administratorem Danych Osobowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  5. W celu przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie możliwości rozliczenia (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  6. W celu kierowania do Pana/Pani informacji o charakterze marketingowym, dla celów marketingu bezpośredniego, w celu przekazywania informacji handlowych dotyczących podmiotów współpracujących z Administratorem Danych Osobowych, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia),

  Informujemy również, iż we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie takie oznaczać może np. określanie poprzez zautomatyzowane działania, jaką ofertą może być Pan/Pani zainteresowana/y w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory).

  Informujemy, iż w przypadku podjęcia przez Administratora Danych Osobowych zmiany decyzji dotyczącej dokonywania profilowania zostanie Pan/Pani o powyższym poinformowany/a poprzez uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Pan/Panią adres poczty elektronicznej.

 4. JAKIE DANE POBIERAMY

  1. W celu zawarcia umowy z podmiotami współpracującymi z Administratorem Danych, których Administrator jest przedstawicielem oraz prowadzenia z tymi podmiotami rozliczeń, a także co celów przechowywania danych wymagana będzie podania przez Panią/Pana danych na formularzu umowy takich jak:

   - imię i nazwisko,

   - adres zamieszkania i adres korespondencyjny,

   - numer PESEL,

   - adres poczty elektronicznej,

   - nr telefonu

   -szczegółowe dopasowanie oferty,

   -informacja o dodatkowych osobach korzystających z usług

   Jeśli Pan/Pani nie podacie tych danych, nie będzie możliwe zawarcie z Państwem umowy.

  2. W celu kierowania do Pana informacji o charakterze marketingowych wymagana będzie Pańska zgoda, wyrażona wraz z akceptacją formularza umowy. Na podstawie udzielonej zgody przetwarzać będziemy następujące dane osobowe:

   - imię i nazwisko,

   - adres poczty elektronicznej,

   - nr telefonu.

 5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie III niniejszego dokumentu Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

  1. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
  2. Podmioty z którymi Administrator współpracuje poprzez pośrednictwo w sprzedaży na rzecz Pana/Pani produktów i usług oferowanych przez te podmioty,
  3. Podmioty powiązane z administratorem w ramach grupy kapitałowej.
 6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Informujemy, że nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Pani/Pana danych osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany pocztą elektroniczną.

  W przypadku zaistnienia konieczności przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie III celów przetwarzania, tj.:

  1. w zakresie realizacji zawartych przez Panią/Pana umów sprzedaży towarów i/lub usług z podmiotami współpracującymi z Administratorem umowy, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie:
   • przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
   • przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
  2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  3. w zakresie marketingu i usług oferowanych przez Administratora – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
  4. w zakresie wyrażonej zgody – do czasu wycofania wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 8. TWOJE UPRAWNIENIA

  W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii – podstawa prawna art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych – podstawa prawna art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do usunięcia swoich danych osobowych (oznacza to, że jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali te dane, ma Pan/Pani prawo zażądać, abyśmy dane te usunęli) – podstawa prawna art. 17 Rozporządzenia;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (oznacza to, że może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych) – podstawa prawna art. 18 Rozporządzenia;
  5. prawo do przenoszenia danych: ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Panią/Pana dotyczące, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi – podstawa prawna art. 20 Rozporządzenia;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (będącego do dnia wejścia w życie przepisów krajowych dotyczących zmian w zakresie ochrony danych osobowych następcą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) – podstawa prawna art. 77 Rozporządzenia;
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (oznacza to, że w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody) – podstawa prawna art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Informujemy, iż cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: [email protected],

  Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby marketingu bezpośredniego – podstawa prawna art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

  W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – podstawa prawna art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

  1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
  2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

  W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy z podmiotami współpracującymi z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania przez Państwa tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji przez podmioty współpracujące z Administratorem umowy z Państwem.

 10. INFORMACJA O ZMIANIE CELÓW PRZETWARZANIA

  Jeżeli zdecydujemy się przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Pana/Panią, o tym innym celu oraz udzielimy  wszelkich innych stosownych informacji.

 11. ZGODA

  Jeżeli wykorzystanie przez nas Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na wykorzystania Państwa danych w określonych celach. Taka zgoda może umożliwiać np. przesyłaniu Panu/Pani ofert  i informacji handlowych dotyczący sprzedaży Produktów i/lub Usług podmiotów, z którym współpracuje Administrator Danych Osobowych. Udzieloną nam zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Pana/Pani danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody następuje przez stosowną informację, zgodnie z punktem VIII lit. g) niniejszej klauzuli informacyjnej.

  Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania Pana/Pani danych będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania inne przesłanki przetwarzania wskazane w punkcie III lit. a)-e) niniejszej klauzuli informacyjnej

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kierowania do mnie informacji o charakterze marketingowym, dla celów marketingu bezpośredniego, jak również w celu przekazywania mi informacji handlowych dotyczących podmiotów współpracujących z Karty Paliwowe Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie. Oświadczam, iż podanie moich danych ma charakter dobrowolny, a także iż zostałem/łam poinformowany/na o moich uprawnieniach, w tym prawie do żądania dostępu do moich danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, a także ich zmiany oraz usunięcia.

AKCEPTUJĘ KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ*

Before sending the form please read the information clause and accept its terms by checking the box at the end of the clause. Please click the button once and wait for the registration process to finish.